ANVÄNDARVILLKOR

 

Belly Balance Sverige AB, org nr 556973-8650 (nedan kallad ”Belly Balance”) tillhandahåller Vårdgivarsidorna, för närvarande med webbadress www.vardgivare.ibsskola.se, i syfte att fungera som ett digitalt verktyg för dietister att planera och genomföra vård av patienter som lider av IBS, med tillhörande texter, övningar och material (nedan kallad ”Tjänsten”).

Genom att använda Tjänsten godkänner du dessa användarvillkor (”Villkoren”) som gäller för all användning av Tjänsten.

Du som använder Tjänsten kallas i Villkoren för "Användare" och ”du”.

1          Användarkonto

1.1    För att använda alla delar av Tjänsten, innefattande att använda Tjänsten  vårdsammanhang, krävs ett avtal mellan Belly Balance och den som tillhandahåller vården, exempelvis en klinik. Användarkontot är bundet till kliniken. Instruktioner om hur du loggar in lämnas av Belly Balance.

1.2     Du får inte låta någon annan använda Tjänsten genom ditt användarkonto. Du är ansvarig för att skydda dina inloggningsuppgifter från åtkomst för obehöriga.

1.3        Om du tror att någon obehörig har fått tillgång till ditt användarkonto ska du omedelbart meddela Belly Balance, varvid Belly Balance kommer vidta lämpliga åtgärder. Om Belly Balance har anledning att misstänka att någon obehörig har fått tillgång till ditt användarkonto kan Belly Balance komma att blockera tillgången till ditt användarkonto.

2        Immateriella rättigheter

2.1     Som användare har du en begränsad rätt att använda Tjänsten under prenumerationstiden i enlighet med Villkoren.

2.2        Allt material som tillhandahålls i Tjänsten, såsom, men inte begränsat till, patientmaterial, artiklar, analyser, listor och utbildningar är skyddat av upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter (registrerade och oregistrerade). Detta tillhör Belly Balance eller tredje man.

2.3        Du får inte kopiera, överföra till tredje man, ändra eller vidareutveckla någon del av Tjänsten och dess innehåll annat än i syfte att .

3             Användarriktlinjer

3.1        Du accepterar och garanterar att du inte kommer, och inte kommer tillåta någon tredje part att:

(a)        ändra, överföra till tredje man eller vidareutveckla någon del av Tjänsten,

(b)         använda programvara som läser data från Tjänsten automatiskt,

(c)        använda Tjänsten på ett sätt som bryter mot någon bestämmelse i Villkoren.

4           Behandling av personuppgifter

4.1        Belly Balance samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna skapa användarkonto till Användaren och tillhandahålla Tjänsten. Vår behandling av personuppgifter utförs i enlighet med vår dataskyddspolicy. Dataskyddspolicyn finns tillgänglig på vår webbplats.

4.2        Belly Balance kommer enbart samla in och behandla personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679) samt gällande dataskyddspolicy.

4.3        Läs mer i vår dataskyddspolicy.

5             Avstängning från Tjänsten

5.1        Om Belly Balance har anledning att tro att en Användare bryter mot Villkoren har Belly Balance rätt att stänga av Användarens tillgång till Tjänsten med omedelbar verkan.

6              Överlåtelse

6.1        Du får inte överlåta eller överföra några rättigheter eller skyldigheter som framgår av Villkoren. Belly Balance kan överlåta och överföra våra rättigheter enligt Villkoren utan ditt samtycke och utan meddelande till dig.

7             Tillämplig lag och tvister

7.1        Villkoren ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag, utan tillämpning av dess lagvalsregler.

7.2        Tvist eller krav som uppstår rörande eller i samband med Villkoren, eller vid brott, uppsägning eller ogiltighet av dessa, ska slutligen avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.

8             Kontaktuppgifter

E-post: vardgivare@bellybalance.se

Postadress: Falugatan 8, 113 32 Stockholm

 

AVTAL FÖR BELLY BALANCE PATIENTMATERIAL

Detta avtal (”Avtalet”) gäller mellan Kunden och Belly Balance Sverige AB, org nr 556973-8650 (”Belly Balance”), för det material som Belly Balance gör tillgängligt på Vårdgivarsidorna, för närvarande med webbadress: www.vardgivare.ibsskola.se. Med Kunden avses en fysisk mottagning med 1-5 dietister, om inte annat avtalats. 

1. Tjänsten

1.1 Belly Balance tillhandahåller ett webbaserat verktyg, för närvarande med webbadress: www.vardgivare.ibsskola.se, i syfte att fungera som ett digitalt verktyg för dietister att planera och genomföra vård av patienter som lider av IBS, med tillhörande texter, övningar och material (”Tjänsten”). 

1.2 Tjänsten innefattar följande:
(a) Användarkonton för valt antal dietister
(b) Information om FODMAP
(c) FODMAP lista 1
(d) FODMAP lista 2
(e) FODMAP-vänlig shoppinglista
(f) Fördjupningsmaterial
(g) Kom-igång recept
(h) Manus IBS-skola
(i) Utbildning i IBS och FODMAP
(j) Fria standarduppdateringar av Tjänsten

1.3 Belly Balance uppdaterar Tjänsten kontinuerligt med nya analyser, fördjupningsinformation och artiklar. Belly Balance ansvarar för att patientmaterialet är uppdaterat på Tjänsten.

1.4 I Tjänsten ingår det antal användarkonton som Kunden skriftligen beställt. I samband med att användare första gången läggs till Tjänsten ska Kunden ange en kontaktperson. När Belly Balance har erhållit betalning skickas inloggningsuppgifter till den e-postadress som registrerats för Kundens kontaktperson. Alla användare får personliga inloggningar till utbildningen.

1.5 Kontaktpersonen uppmärksammas på nya uppdateringar via e-post och loggar själv in på Tjänsten för att ladda ner uppdateringarna.

1.6 Kunden kan beställa ytterligare användarkonton genom att kontakta Belly Balance. Om inte parterna kommer överens om annat så gäller dessa ytterligare konton för återstoden av då gällande tolvmånadersperiod. Därefter förlängs samtliga konton enligt Avtalet.

1.7 Åtkomst till Tjänsten sker via datorer med fungerande internetuppkopplingar med webbläsare som stöds av Tjänsten. Kunden ansvarar för att dess dietister har tillgång till datorer med webbläsare som stöds av Tjänsten och fungerande internetuppkoppling.

2 Kundens skyldigheter

2.1 Kunden får endast använda Tjänsten som ett verktyg inom ramen för Kundens dagliga verksamhet i enlighet med Avtalet och gällande lagstiftning.

2.2 Kunden får inte använda Tjänsten på ett sätt som kan inkräkta på upphovsrätt eller annan immateriell rättighet tillhörande Belly Balance eller tredje part. Vid misstänkt eller upptäckt intrång ska Kunden omedelbart rapportera detta till Belly Balance.

2.3 Kunden ska tillse att dess användare inte nyttjar Tjänsten på ett sätt som kan skada eller inverka negativt på Tjänsten, Belly Balance eller tredje part.

3 Betalning och fakturering

3.1 Kunden ska betala Belly Balance den ersättning som framgår av bekräftad beställning.

3.2 Belly Balance fakturerar Kunden för Tjänsten årsvis i förskott, om annat inte överenskommits skriftligen mellan Parterna. 

3.3 Belly Balance fakturerar Kunden för eventuella ytterligare användare, utöver det antal som ingår i Tjänsten, vid godkännande av Kundens beställning.

3.4 Fakturering sker med e-faktura. Betalning ska ske inom trettio (30) dagar från fakturans utställelsedatum. Betalning ska ske oavsett eventuella krav eller rättigheter som Kunden kan ha gentemot Belly Balance. För utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta i enlighet med vad som anges i räntelagen (1975:635).

3.5 Om Kunden är försenad med betalning i mer än trettio (30) dagar, och efter skriftlig påminnelse från Belly Balance, har Belly Balance rätt att avbryta tillhandahållandet av sina åtaganden enligt Avtalet (inklusive Tjänsten) till Kunden. Om Kunden inte har betalat inom ytterligare femton (15) dagar, har Belly Balance rätt att omedelbart säga upp Avtalet, utan att det påverkar Belly Balances rätt att göra andra påföljder gällande.

3.6 Belly Balance har rätt att höja sina priser i samband med automatisk årsförnyelse av prenumerationen. Sådan prishöjning ska aviseras via e-post till kontaktpersonen senast två månader i förväg. Om Kunden inte accepterar sådan höjning, kan Kunden skriftligen säga upp Avtalet att upphöra vid datumet för den kommande prishöjningen. Om en sådan uppsägning inte görs, fortsätter Avtalet med de nya priserna.

3.7 Samtliga belopp anges i svenska kronor om inget annat särskilt anges. Alla belopp anges exklusive moms.

4 Tillgänglighet och fel i tjänsten

4.1 Belly Balance ska tillhandahålla Tjänsten till Kunden under Avtalets löptid.

4.2 Om det föreligger fel i Tjänsten eller om Tjänsten inte är tillgänglig för Kunden, ska Belly Balance vidta rimliga åtgärder för att hantera och åtgärda felet så snart som skäligen kan krävas utifrån felets beskaffenhet.

4.3 Kunden måste reklamera fel inom en (1) månad efter det att Kunden märkt eller bort märka ett fel för att Kunden ska kunna framställa krav.

4.4 Belly Balances ansvar för fel i Tjänsten omfattar inte fel som är hänförliga till omständighet hos Kunden, Kundens IT-miljö eller som Kunden ansvarar för enligt Avtalet, eller omständighet som ligger utom Belly Balances kontroll.

4.5 Om inte annat uttryckligen följer av Avtalet,

(a) tillhandahålls Tjänsten i befintligt skick utan garantier av något slag och Kundens användning av Tjänsten är Kundens ansvar, och

(b) lämnar Belly Balance inte några garantier, direkta, underförstådda eller på annat sätt, rörande tillgänglighet, kvalitet, duglighet för något särskilt syfte, lämplighet eller riktighet av Tjänsten och dess innehåll.

5 Ansvarsbegränsning

5.1 Tjänsten bör endast användas som guide. Utöver vad som följer av tvingande lag tar Belly Balance inget ansvar för någon form av skada som kan vara ett resultat, direkt eller indirekt, av användning eller felanvändning av Tjänsten.

5.2 Belly Balance ansvarar endast för fel i Tjänsten som orsakats med uppsåt eller av grov vårdslöshet. Skulle skadeståndsansvar uppstå är Belly Balances ansvar begränsat till direkt skada.

5.3 Belly Balance ansvarar inte i något fall för indirekt skada, exempelvis men inte uttömmande, för utebliven vinst, förlust av inkomst eller omsättning, följdskada, eventuell ersättningsskyldighet mot tredje man eller förlust av data.

5.4 Kunden och Belly Balance är överens om att Belly Balances totala skadeståndsansvar per kalenderår ska vara begränsat till det totala årsbelopp Kunden erlagt till Belly Balance för Tjänsten under tolv (12) månadersperioden före skadetillfället.

6 Personuppgifter

6.1 Belly Balance samlar in och behandlar personuppgifter som personuppgiftsansvarig i enlighet med Belly Balances dataskyddspolicy

6.2 Belly Balance kommer enbart samla in och behandla personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679).

6.4 Kunden får inte hantera känsliga personuppgifter via Tjänsten.

7 Immateriella rättigheter

7.1 Samtliga immateriella och övriga rättigheter (registrerade och oregistrerade) gällande Belly Balance och Tjänsten innehas av Belly Balance eller Belly Balances licensgivare. Förutom enligt vad som anges i Avtalet så har Kunden ingen rätt eller licens att använda något material, varumärke, eller annan immateriell rättighet som ägs eller kontrolleras av Belly Balance.

7.2 Kunden får enbart använda Tjänsten och dess innehåll, såsom text, video, övningar och annat material, inom ramen för planering, genomförande och uppföljning av behandling som sker med hjälp av Tjänsten.

7.3 Kunden får inte kopiera, överföra till tredje man, ändra eller vidareutveckla de programvaror och databaser som ingår i Tjänsten.

7.4 Kunden får inte ändra eller ta bort någon äganderättsinformation från Tjänsten angående patent, upphovsrätt, varumärke eller övrig immaterialrätt.

8 Avtalstid och uppsägning

8.1 Avtalet gäller från dess att bekräftelse och lösenord skickas från Belly Balance och förlängs därefter automatiskt med tolv (12) månader i taget.

8.2 Uppsägning av Avtalet för nästkommande år kan ske när som helst, dock senast 30 dagar innan avtalets utgångsdatum. Uppsägningen ska ske skriftligen. E-post till av Part angiven e-postadress ska anses som skriftligen.

8.3 Endera Part har rätt att omedelbart säga upp Avtalet om den andra Parten i något väsentligt avseende brister i fullgörandet av sina åtaganden enligt Avtalet, och trots skriftlig begäran om rättelse inte inom femton (15) dagar vidtagit sådan rättelse, eller om den andra Parten försätts i konkurs, ställer in betalningar, träder i likvidation eller annars är på obestånd.

8.4 Om Kunden är i dröjsmål längre än sextio (60) dagar med betalning av förfallen faktura från Belly Balance, har Belly Balance rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande efter skriftligt meddelande. Belly Balances uppsägning enligt denna punkt ska inte under några förhållanden ses som ett avtalsbrott. Det fråntar inte heller Belly Balance rätten att göra andra påföljder gällande med anledning av Kundens avtalsbrott.

8.5 Efter Avtalets upphörande har Kunden inte längre rätt att använda Tjänsten eller annars tillgodogöra sig Belly Balances tjänster.

9 Övriga villkor

9.1 Belly Balance har rätt att använda Kunden som referenskund i marknadsföringssyfte.

9.2 Belly Balance har rätt att stänga av Kunden utan förvarning om Kunden använder Tjänsten i strid med Avtalet.

9.3 Kunden har inte rätt att överlåta några rättigheter eller skyldigheter under Avtalet utan skriftligt godkännande från Belly Balance.

9.4 Genom att acceptera och ingå Avtalet godkänner Kunden de villkor som anges i Avtalet. Du som ingår Avtalet på Kundens vägnar garanterar att du har full behörighet att binda Kunden till Avtalet.

10 Lagval och tvistelösning

10.1 Avtalet ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag utan tillämpning av dess lagvalsregler.

10.2 Tvist eller krav som uppstår mellan Kunden och Belly Balance ska slutligen avgöras av svensk allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans.